ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จำกัด
 

บริการของสหกรณ์

 
 
การคิดคำนวณเงินเฉลี่ยคืน


*** การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน ***
 

       เงินที่คำนวณเฉลี่ยจากดอกเบี้ยที่สมาชิกชำระให้สหกรณ์ฯ ระหว่างปี หรือยอดดอกเบี้ยสะสมทั้งปีให้ดูจากใบเสร็จรับเงิน เมื่อจัดสรรกำไรสุทธิแล้วจ่ายในอัตรา ร้อยละ…....... ของดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดในปีนั้น
ตัวอย่าง น.ส.กุ๊กไก่ มีดอกเบี้ยสะสมประจำปี จำนวน 20,000.- บาท สหกรณ์ฯ จัดสรรเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 3.50
 
     วิธีคิด
            เงินเฉลี่ยคืน  = ดอกเบี้ยสะสม X ( อัตราเฉลี่ยคืน / 100)
                             = 20,000 X ( 3.50 / 100 )
                             = 700 บาท

 
 
 

 

 

ลงทะเบียน สำหรับเข้าใช้เว็บบอร์ด

    ผู้ใช้
  รหัสผ่าน

                     

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
 
ออมทรัพย์พิเศษ               2.25

เงินฝากประจำ  (1 ปี)      3.50

เงินฝากประจำ  (2 ปี)      4.00

เงินฝากออมทรัพย์ทวีผล   3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม  2553
 
เงินกู้ฉุกเฉิน                 7.25
เงินกู้สามัญ                   7.25
เงินกู้พิเศษ                    6.25


 

ข่าวสหกรณ์

 
คำถามจากสมาชิก
 
 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม จำกัด
ธ. กรุงไทย (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
006 - 1 - 35793 - 6
ธ. ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์)
025 - 2 - 21126 -1

 

 


 
 
 

บริการเงินฝาก

  ออมทรัพย์พิเศษ
 
เงินฝากประจำ

  งินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล

บริการเงินกู้มี 3 ประเภท

  1. กู้ฉุกเฉิน
       กู้เทศกาลปีใหม่
       กู้เทศกาลสงกรานต์
       กู้เทศกาลเข้าพรรษา
  2. 
กู้สามัญ
      
กู้เงินเผื่อการศึกษาต่อ
      
กู้เงินเพื่อทัศนศึกษาภายในประเทศ
      
กู้เงินเพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ
      
กู้เงินเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต
      
กู้เงินเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านและที่ดิน
       กู้เงินเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  3. กู้พิเศษ
       กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและที่ดิน
      
กู้เงินเพื่อซื้อยานพาหนะ

   ทุนเรือนหุ้น
  
สวัสดิการสมาชิก
  
ระเบียบสหกรณ์
  
ข้อบังคับสหกรณ์

  
คณะกรรมการดำเนินการ
  
ทำเนียบคณะกรรมการ
  
โครงสร้างการดำเนินการ
  
สิทธิ หน้าที่ และ ประโยชน์ของสมาชิก

รายชื่อคณะกรรมการต่างๆ   
    คณะกรรมการดำเนินการ 
    
คณะกรรมการศึกษา
   
คณะกรรมการเงินกู้

 

 
 
 
                                                        
 
     

สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จำกัด

e-mail webmaster MOT's Portal 

 

จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร
10100 แผนที่
โทรศัพท์ : 02-283-3135, 02-283-3145 โทรสาร : 02-283-3135

เว็บไซต์ สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จำกัด
สนับสนุนการ แสดงผล
ที่ความละเอียด 1024x768 pixels
หรือมากกว่านั้น